W ostatniej lekcji mogliście poznać zagadnienia związane z czasem teraźniejszym trybu oznajmującego oraz odmianę rodzajników. Dlatego też po poznaniu pierwszych tajników fleksji czasowników warto uzupełnić to o początkowe tajniki odmiany rzeczowników i przymiotników. Oto II deklinacja grecka.

O deklinacjach greckich

W języku greckim wyróżniamy trzy deklinacje, które skupiają w sobie wyrazy o konkretnych końcówkach w temacie. Jeśli poznaliście już gramatykę łacińską, na pewno łatwiej będzie zobaczyć pewne niuanse i analogie związane z podziałem deklinacji w języku greckim. Jednak mimo pewnych podobieństw pewne rzeczy będą się od siebie różnić. Wyróżniamy więc:

  1. I deklinację – zawierającą rzeczowniki o zakończeniach tematycznych na -α, -η, oraz zakończona w genetiwie na -ας, -ης. Skupia głównie rzeczowniki rodzaju żeńskiego i pewną grupę rodzaju męskiego.
  2. II deklinację – zawierającą rzeczowniki o zakończeniach tematycznych na -ο-, zakończona w genetiwie na -ου. Zawiera rzeczowniki wszystkich rodzajów.
  3. III deklinacja – zawierającą rzeczowniki o zakończeniach tematycznych na spółgłoski oraz inne samogłoski, np. -ι, -υ, -εj. Tu także występują wszystkie rodzaje.

Zapewne osoby znające gramatykę łacińską słusznie dostrzegą tu już zachodzące analogie z łaciną. Niemniej podział rodzajów gramatycznych nie jest tak klarowny jak w języku łacińskim, jednak dla potrzeb początkowych etapów kursu możemy mówić o II deklinacji jako o deklinacji męsko-nijakiej a o I jako o deklinacji żeńskiej. Proszę jednak pamiętać, że jest to podział wysoce uproszczony i wraz z nabycie kolejnych wiadomości o gramatyce greckiej zaleca się poprawne określanie deklinacji.

II deklinacja grecka – odmiana

Przechodząc już bezpośrednio do omawianego w temacie zagadnienia, II deklinacja grecka jest pod względem trudności najłatwiejszą z wszystkich trzech, dlatego też omawia się ją przeważnie jako pierwszą w wielu podręcznikach do nauki tego języka. Posiada właściwie dwa paradygmaty odmian – dla rodzaju męskiego i nijakiego, a rodzaj żeński przyjmuje zwyczajnie ten sam schemat co rodzaj męski. W ogólnej tabeli można przedstawić to w ten sposób:


Singularis
PrzypadekRodzaj męski/żeńskiRodzaj nijaki
Nominativus-ος-ον
Genetivus-ου-ου
Dativus-ῳ-ῳ
Accusativus-ον-ον
Vocativus-ον

Pluralis
Nominativus-οι
Genetivus-ων-ων
Dativus-οις-οις
Accusativus-ους
Vocativus-οι

Jak widać w powyższej tabeli, schemat odmian nie jest zbyt skomplikowany. Zobaczmy to jednak na konkretnych przykładach:


Singularis

Rzeczownikὁ ἄνθρωπος – człowiek τὸ μῆλον – jabłkoἡ ὁδός – droga
Nominativusὁ ἄνθρωποςτὸ μῆλονἡ ὁδός
Genetivusτοῦ ἀνθρώπουτοῦ μήλουτῆς ὁδοῦ
Dativusτῷ ἀνθρώπῳτῷ μήλῳτῇ ὁδῷ
Accusativusτὸν ἄνθρωποντὸ μῆλοντὴν ὁδόν
Vocativusὦ ἄνθρωπεὦ μῆλονὦ ὁδέ

Pluralis

Nominativusοἱ ἄνθρωποιτὰ μῆλααἱ ὁδοί
Genetivusτῶν ἀνθρώπωντῶν μήλωντῶν ὁδῶν
Dativusτοῖς ἀνθρώποιςτοῖς μήλοιςταῖς ὁδοῖς
Accusativusτοὺς ἀνθρώπουςτὰ μῆλατὰς ὁδοὺς
Vocativusὦ ἄνθρωποιὦ μῆλαὦ ὁδοί

Obydwa rzeczowniki zostały dobrane specjalnie, aby pokazać w jaki sposób zmieniają się akcenty wraz z odmianą rzeczownika. Jeśli chodzi o liczbę pojedynczą w tej deklinacji Nominativus, Accusativus i Vocativus mają końcówki o krótkich iloczasach, a zatem akcent zachowuje w nich swoje miejsce wyjściowe. Genetivus i dativus natomiast mają zakończenia o długich, a zatem akcent musi ulec albo przesunięciu, albo zamianie. W pluralis dla rodzaju męskiego tylko Nominativus i Vocativus mają zakończenia krótkie, a pozostałe przypadki długie. Stąd tylko te dwa powyższe przypadki zachowują akcent wyjściowy. Natomiast dla rodzaju nijakiego ta sytuacja ma miejsce też dla Accusativus pluralis. W rzeczownikach, których akcent spoczywa na ostatniej sylabie wyrazu, przybiera on taką samą postać jak akcent w rodzajniku.

II deklinacja grecka – akcent

Warto w tym miejscu zanotować jeszcze dwie istotne informacje dla odmiany w deklinacjach. Przede wszystkim akcent rzeczownika w języku greckim stara się utrzymać na sylabie wyjściowej – tej, na której spoczywa w nominativus, a ulega jedynie zmianom, kiedy nie może przybrać konkretną formę, wówczas ulega zmianie. To istotnie odróżnia akcentowanie rzeczowników o czasowników, których akcent stara się być umieszczonym jak najdalej to możliwe od końca.

Druga rzecz – pewne zasady dla rodzaju nijakiego są uniwersalne dla całej greki. Przede wszystkim rodzaj nijaki ma zawsze Nominativus, Accusativus i Vocativus o tej samej końcówce, niezależnie od przyporządkowanej deklinacji. Tak samo zakończenie w tych przypadkach zawsze będzie -ᾰ, niezależnie od danej deklinacji. 

Według tej deklinacji odmienia się także sporo przymiotników, jednak ich paradygmat nie będzie odbiegał zbyt mocno od powyżej przedstawionych schematów. Przykłady:

Przypadek Rodzaj męski
Rodzaj nijaki
LiczbaSingularisPluralisSingularisPluralis
Nominativusκαλόςκαλοίκαλόνκαλά
Genetivusκαλοῦκαλῶνκαλοῦκαλῶν
Dativusκαλῷκαλοῖςκαλῷκαλοῖς
Accusativusκαλόνκαλούςκαλόνκαλά
Vocativusκαλέκαλοίκαλόνκαλά

Ćwiczenia

  1. Odmień rzeczowniki i przymiotniki:

ἡ παρθένος – dziewczyna, ὁ κύαμος – bób, τὸ κυβεῖον – domek z kart, τὸ κτέανον – stado, majątek, ὁ κρουνός – źródło, krynica, ὁ κρότος – szczęk, ὁ γρῖφος – sieć rybacka, ὁ κάρπος – owoc, τὸ δένδρον τὸ δίφορον – drzewo dające dwa rodzaje owoców. 

  1. Rozpoznaj przypadek, podaj formę podstawową:

τοὺς νόμους – 

τοῖς νόμοις – 

Ἀθηναῖοι – 

οἱ λόγοι –

τῷ λόγῳ – 

τῶν τυράννων –

οἱ πλησίοι –

τὰ ποίμνια – 

τοῦ χήρου –

τῷ χήρῳ – 

τὸν δρόμον –

  1. Przetłumacz:

I ὁ διδάσκαλος τὰ μῆλα τὰ καλὰ βάλλει τῷ παιδίῳ. – 

II αἱ παρθέναι εἰς τὸν οἶκον βαίνουσι καὶ τοὺς φιλούς βλέπουσι. –

III σύν κάρπῳ τὸ παιδίον τρέχει εἰς τὸν φιλόν καὶ δίδωσι αὐτῷ. –

IV Ζεύς Σωτήρ τοὺς ἀνθρώπους σῳζει ἀπὸ τῶν πονερῶν. – 

V ὁ στέφανος τοῦ Διονύσου πλήρης τῶν ἀμπέλου κάρπων ἐστι. –

VI οἱ θεοί ἄνθρωποι ἀθάνατοι, οἱ ἄνθρωποι θεοί θνήτοι (εἰσι). – 

Uwagi:

δίδωσι – 3 osoba singularis indicativus praesentis activi od czasownika II kon. δίδομι – daję.

αὐτῷ – dativus singularis od αὐτός. Tutaj jako – jemu.

πλήρης – nominativus singularis przymiotnika III deklinacji, oznacza – pełny (+gen.)


Poznaj historię starożytnej Grecji »

Lekcja 1: Alfabet grecki »

Lekcja 2: Akcenty, czasownik “być”

Lekcja 3: Rodzajnik, czas teraźniejszy, strona czynna

Podręczniki do greki w PDF. Sprawdź ofertę »